Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
20 Kasım 2017 Pazartesi
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
ÇERKEZKÖY DEVLET DEVLET HASTANESİ
ÇERKEZKÖY DEVLET DEVLET HASTANESİ
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 13.04.2016 01:22
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ÇERKEZKÖY DEVLET DEVLET HASTANESİ - SAĞLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Genel Temizlik Malzemesi Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/110236

1- idarenin

a) Adresi                                             : ŞEHİT TEĞMEN AKIN AKIN CADDESİ ALBAY ŞAHİN SOKAK                                                                                        NO:1 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası       : 2827265090 - 2827251791

c) Elektronik Posta Adresi           : tekirdagdhs2@sagllk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : Çerkezköy Devlet Hastanemiz için 44 Kalem Genel Temizlik

                                                                 Malzemesi Alımı.

                                                                 Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                    şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : Çerkezköy Devlet Hastanesi Ayniyat Temizlik Deposu

c) Teslim tarihi                                  : İdarece verilen siparişe istinaden 3 iş günü içinde ilgili hastanemiz                                                                                        deposuna Teknik

                                                                 Şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Fatih Mah Üzümlü Sok No:1 Çerkezköy / Tekirdağ - Başhekim                                                                                              Yrd.Odası

b) Tarihi ve saati                                              : 26.04.2016 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayj'Ödasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya.kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) UBB kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için mevzuatı gereği CE.TSE v.b. belgeleri olmalı ve ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.

b) Biyosidal ürün grubuna dahil ürünler için, ilgili ürünün Sağlık Bakanlığı tartından onaylanan bîyosidal aktivitesinin olduğunu bildiren Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalı ve bu belgeyi ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptı rılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

a)UBB kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için mevzuatı gereği CEJSE v.b. belgeleri olmalı ve ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.

b) Biyosidal ürün grubuna dahil ürünler için, ilgili ürünün Sağlık Bakanlığı tartından onaylanan biyosidalaktlvitesinin

olduğunu bildiren Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalı ve bu belgeyi ihale dosyası ile birlikte sunmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren

doküman:

1- )istekli firmalar teklif edecekleri ürünlere ait numuneleri ihale tarih saatine kadar genel sekreterliğimiz merkezi satın alma birimine teslim edeceklerdir.

2- )Numune verilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- )Numuneler idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir.,

4- )Tutanakta numunenin birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numaraları yazılı olarak teslim edilecektir.

5- )Numune verilemeyecek kalemler için ürünün Teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunun kontrol edilebilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı ürüne ait katalog, teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içeren dokümanlar ayrı ayrı veya birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.

6- )Teklif edilen ürünlere ait numunelerin kg/litre bazında ambalajı olan malzemeler için ilgili Teknik Şartnamenin miktar hükümlerinde belirtilen en az olan ambalajı şeklinde olacaktır, fakat adet bazında Teknik Şartnamedeki kriterleri sağlamak zorunda olup sözleşmeden sonra malzeme teslimatı sırasında teklif edilen ürün ve ihtiyaç kadar teslim edilecektir.

7- )Teklif edilen ürünlere ait numunelerin Şartnamede yazan şekilde paket, rulo, çift bazında ambalajı olan malzemeler için en az 1 paket, 1rulo ve 1 çift olarak teslim edilecektir.

8- )Numune bazında teslim edilen paket, rulo, çift Teknik şartnamedeki ürün ve içeriğindeki adet miktarlarını sağlamak zorundadır.

Teklif edilen ürünün numunesi getirilemeyecek bir malzeme İse ürünün tüm İstenilen özelliklerini açıklayıcı, Türkçe katalog yada broşür şeklinde ürünün olduğu sayfa işaretlenmiş şekilde getirilebilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre beMenece.ktjr.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çerkezköy Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın aimaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Devlet Hastanesi Satın Alma Brimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kaiemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımj sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede,.kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLN:00299693  

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
Kasap deposuna silahlı saldırı
Trakya haykırdı: Termik santral istemiyoruz
Çerkezköy’de Karadeniz gecesi
Uyuşturucu operasyonuna 9 gözaltı
Sivaslılar kahvaltıda buluştu
Karanarlılar Çerkezköy’de dernek açtı
Liderliği devraldık
ÇTSO’dan üyelerine ücretsiz online eğitim
Kafkaslar görev dağılımı yaptı
Kapaklı’daki alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
  ANKET
Size göre Türkiye'nin başlıca sorunu nedir?
Terör
Anayasa
Başkanlık
İşsizlik
Ekonomi
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
G.O.P. Mahallesi, Barbaros Caddesi, Kamburoğlu Sokak No: 10 Çerkezköy - TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 - 725 26 10 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya