Anasayfa
Yazarlar
Foto Galeri
WEB TV
E-Gazete
Resmi İlanlar
Anket
Künye
Reklam
İletişim
Çerkezköy
16 Eylül 2021 Perşembe
Tekirdağ
Çerkezköy
Çorlu
Ergene
Hayrabolu
Kapaklı
M.Ereğlisi
Malkara
Muratlı
Saray
Süleymanpaşa
Şarköy
Bölge
Spor
Resmi İlan
Resmi İlan
ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR KAPAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Facebook Paylaş

  2. Twitter Paylaş

  3. Google+ Paylaş

Haberin Yayın Tarihi: 16.02.2018 00:00
16 Punto 18 Punto 20 Punto 24 Punto

ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/63786

1-İdarenin

a) Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ ESKİCAMİ CADDESİ 4/6 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827171100 - 2827171116
c) Elektronik Posta Adresi : hozel@kapakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kapaklı Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve nakli ile kent temizliği hizmet işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 27 adet araç ve iş makinasının şoför hariç çalıştırılması işini kapsar. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kapaklı İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 15.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
ARAÇ CİNSİ VE KAPASİTESİ TOPLAM ARAÇ SAYISI
7+1 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 4
13+1,5 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 4
15+1,5 m3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 5
20 m3 Kapasiteli Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Boşaltma Vinç Sistemli Çöp Kamyonu 1
Elektrikli Çöp Toplama Aracı 1
Çöp Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1
Yeraltı ve Yerüstü Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı 1
Hidrostatik Çok Maksatlı Vakumlu Süpürge Makinası 1
Hidrolik Damperli Kamyon 1
Lastik Tekerlekli Yükleyici Kepçe 1
Yol Yıkama Aracı 1
İbadethane Mobil Yıkama Aracı 1
Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet 1
Hafif Ticari Camlı Van 1
Binek Araç 2
Pick-Up 1
TABLODA BELİRTİLEN ARAÇLARDAN 20 M3 KAPASİTELİ YERALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNER BOŞALTMA VİNÇ SİSTEMLİ ÇÖP KAMYONU, ELEKTRİKLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI, YERALTI VE YERÜSTÜ KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI, HİDROSTATİK ÇOK MAKSATLI VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNASI, YOL YIKAMA ARACI, İBADETHANE MOBİL YIKAMA ARACI, İHALE KONUSU İŞİN HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ OLMASI VE AKSATILMASI HALİNDE TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA SEBEP OLABİLMESİ, ÖZELLİK ARZ ETMESİ VE PİYASADAN TEMİNİNİN KOLAY OLMAMASI NEDENİYLE HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 41. MADDESİ HÜKMÜ DOĞRULTUSUNDA İŞİN YAPILABİLMESİ İÇİN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANMAKTADIR. ARAÇLAR İLE İLGİLİ KENDİ MALI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.
İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMAN; RUHSAT, DEMİRBAŞ VEYA AMORTİSMAN DEFTERİNDE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR NOTER TESPİT TUTANAĞI YA DA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ RAPORU İLE TEVSİK EDİLİR. TEVSİK İŞLEMİNİN ASLINA UYGUNLUĞUNUN NOTER TARAFINDAN ONAYLANMIŞ RUHSAT ÖRNEKLERİNİN SUNULARAK YAPILMASI HALİNDE, ÖRNEK ÇIKARMA İŞLEMİNİN İLAN VEYA DAVET TARİHİNDEN SONRA YAPILMIŞ OLMASI ZORUNLUDUR.
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KAPASİTE, GÜÇ, EKİPMAN VE DİĞER TEKNİK KRİTERLERİ SAĞLADIĞINI GÖSTEREN YETKİLİ KURUMLARDAN ALINMIŞ  BİLGİ VE BELGELER TEKLİF ZARFI İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR
GEÇİCİ İTHALLE GETİRİLMİŞ VEYA FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MAKİNE VE EKİPMAN, KİRA SÖZLEŞMESİNİN SUNULMASI VE İHALENİN İLK İLAN VEYA DAVET TARİHİNE KADAR OLAN KİRALARININ ÖDENDİĞİNİN BELGELENMESİ ŞARTI İLE ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KENDİ MALI SAYILIR.
İŞ ORTAKLIĞINDA MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN ORTAKLARDAN BİRİ, BİRKAÇI VEYA TAMAMI TARAFINDAN SAĞLANABİLİR. KONSORSİYUMDA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANA İLİŞKİN BELGELER, HER BİR ORTAĞIN KENDİ KISMI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, ORTAKLARDAN AYRI AYRI İSTENİR VE DEĞERLENDİRİLİR.
İDARE, ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİNDE VEYA İDARİ ŞARTNAMEDE İŞİN NİTELİĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPABİLİR. SUNULACAK KAPASİTE RAPORUNUN İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLMASI ZORUNLUDUR.
İŞ ORTAKLIĞINDA KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİ ORTAKLARDAN BİRİ, BİRKAÇI VEYA TAMAMI TARAFINDAN SAĞLANABİLİR. ANCAK, İDARELER, İDARİ ŞARTNAMEDE VEYA ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİNDE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ ORTAKLARDAN HER BİRİNİN, KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN OLARAK İŞ ORTAKLIĞINDAKİ HİSSESİ ORANINDA YETERLİĞİ SAĞLAMALARI GEREKTİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPABİLİRLER. KONSORSİYUMLARDA, KAPASİTE RAPORUNUN, HER BİR ORTAĞIN KENDİ KISMI İÇİN İSTENİLEN ASGARİ YETERLİK KRİTERİNİ SAĞLAMASI ZORUNLUDUR.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ, FARKLI TESİSLERE AİT BİRDEN FAZLA KAPASİTE RAPORUNUN SUNULMASI HALİNDE, KAPASİTE TUTARLARI TOPLANMAK SURETİYLE YETERLİK KRİTERİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA BAKILIR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK;
HER TÜRLÜ SÜRÜCÜLÜ VEYA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KİRALAMA İŞİ 
 
ARAÇ VE MAKİNE İLE YAPILAN KENT TEMİZLİĞİ İŞLERİ,
ARAÇ VE MAKİNE İLE YAPILAN ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞLERİ
BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNDE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DIŞINDA KALEM (PERSONEL, MALZEME, KIYAFET VB.) BULUNMASI HALİNDE BU KALEMLERİN TUTARI İŞ DENEYİM BELGESİNDEN ÇIKARILMAK SURETİYLE İŞ DENEYİM BELGESİ KALAN TUTAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
BENZER İŞLERE İLİŞKİN SUNULAN İŞ DENEYİM BELGELERİNDE BENZER İŞ DIŞINDA BAŞKA İŞLER DE VAR İSE; BENZER İŞ TUTARININ TESPİTİ AMACIYLA İŞ DENEYİM BELGESİNİN ALINDIĞI İDAREDEN BENZER İŞ KALEMİNİN PARASAL TUTARINI GÖSTEREN RESMİ BELGE ALINARAK İŞ DENEYİM BELGESİ EKİNE KONULARAK SUNULACAKTIR. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAPAKLI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 6 KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAPAKLI BELEDİYESİ İNÖNÜ MAH. ESKİ CAMİ CAD. NO:4-6 KAT: 9 İHALE KOMİSYON ODASI KAPAKLI/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Etiketler:
Gönder Yazdır Yorum Yap Facebook Twitter FriendFeed Google
   YORUMLAR
   YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

   DİĞER HABERLER
BUGÜN DÜN BU HAFTA BU AY
  ANKET
Covid - 19 pandemisinin ülkemizde son zamanlarda yayılmasında birinci dereceden sorumlu sizce kimdir?
Gerekli önlemleri zamanında almayan yetkililer
Tedbirlere uymayan vatandaşlar
Her ikisi de
  CERKEZKOY KONUSUYOR
  GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
Akşam Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Dünya Gazetesi Fanatik Gazetesi Fotomac Gazetesi
Gunes Gazetesi Haberturk Gazetesi Hurriyet Gazetesi Milli Gazete Milliyet Gazetesi
Posta Gazetesi Radikal Gazetesi Sabah Gazetesi Sozcu Gazetesi Star Gazetesi
Takvim Gazetesi Türkiye Gazetesi Vatan Gazetesi Vakit Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi
Çerkezköy
Çerkezköy Alp Ajans Haber, Gazetecilik, Basın Yayın, Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:89 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Tel: 0 282 726 17 66 - 725 20 25 - 725 26 80 Fax: 0 282 725 26 44
E-mail: haber@cerkezkoyhaber.com.tr  -  kardes@cerkezkoyhaber.com.tr
Alp Medya